ได้ของเล่นมาใหม่จาก USA สำหรับฝึก Sport Conditioning เพิ่มความสามารถและประสิทธิภาพของร่างกายในการแข่งขัน SPARQ Training มาจาก Speed ความเร็ว, Power พลังกล้ามเนื้อ, Agility ความคล่องแคล่ว, Reaction การตอบ
สนอง และ Quickness ความไว อุปกรณ์เหล่านี้ช่วยให้โปรแกรมการฝึกของนักกีฬามีประสิทธิภาพ และเกิดการพัฒนามากยิ่งขึ้น

0 ความคิดเห็น

Members